Woontraining

Voor een jongere kan het heel lastig zijn om zichzelf staande te houden als hij op zichzelf gaat wonen, hetzij in de vorm van begeleid wonen, hetzij zelfstandig. In de woontraining staat het opbouwen van een zelfstandig leven met huisvesting centraal. De jongere gaat hier samen met een begeleider van Bureau BOT vorm aan geven. Tegelijkertijd betrekken we ook de ouders, familie, vrienden en het overige netwerk van de jongere bij dit proces.

Voor “wonen” is een heleboel nodig. De jongere moet zijn vaste lasten en andere rekeningen betalen, hij moet zijn huis schoonhouden, boodschappen doen, koken, structuur aanbrengen in zijn dag en ook nog eens een manier vinden om de dag door te brengen en wel zo zinvol mogelijk. Het is zaak dat de jongere samen met zijn begeleider en zijn omgeving zo invulling geeft aan het “wonen”, dat hij hier houvast in vindt en de kans op recidive minimaliseert. De jongere traint allerlei praktische vaardigheden als wassen, koken, afwassen en de administratie doen, maar ook leert hij zich in het sociale verkeer te begeven en te handhaven.

Vaak werkt de begeleider van BOT in overleg met de jongere hierbij samen met andere partijen zoals de gemeente, UWV Werkbedrijf, MEE, verslavingszorg, GGZ-instelling of bijvoorbeeld een ROC, de reclassering of jeugdzorg. De jongere kan altijd bij de begeleider terecht voor ondersteuning.

Dagbesteding, financiën, relaties en gezondheid zijn onderdelen van de woonbegeleiding.